(Doctor of Philosophy Program in Pharmacognosy)

       

เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและวิจัยเกี่ยวกับยาและสมุนไพร มีแผนการศึกษารองรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิทยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม และเผยแพร่ผลงานที่ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

กลับสู่ด้านบน


รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาบังคับ

3315801  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ชีวภาพ 1 3(3-0-9)
3315802 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ชีวภาพ 2 3(3-0-9)
3315851* สัมมนาเภสัชเวท 1   1(1-0-3)
3315852* สัมมนาเภสัชเวท 2 1(1-0-3)
3315853 สัมมนาเภสัชเวท 3 1(1-0-3)
3315854 สัมมนาเภสัชเวท 4 1(1-0-3)
* เฉพาะเลือกแบบที่ 2.1  

รายวิชาเลือก

     แบบ 2.1                                                       4    หน่วยกิต

     แบบ 2.2                                                      12   หน่วยกิต

3315703 เคมีอนุกรมวิธาน  2(1-3-4)
3315712  โครมาโทกราฟี 1  3(1-6-5)
3315713 สเตริโอเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-6)
3315716  น้ำมันระเหยและการประยุกต์ใช้สุคนธบำบัด 2(1-3-4)
3315717    เภสัชกรรมแผนไทย 2(1-3-4)
3315718 การวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพร 2(1-3-2)
3315720                   เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร 2 (2-0-4)
3315724   การสำรวจฤทธิ์ของยา 2 2(1-3-4)
3315725                    ยาจากทะเล 2(2-0-6)
3315726 เทคนิคเพาะเนื้อเยื่อสำหรับพืชสมุนไพร 3(2-3-7)
3315727    ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพร 3(2-3-7)
3315730 สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้าน 3(2-3-7)
3315731 เภสัชเวททางคลินิก 2(1-3-4)
3315732 เภสัชเวททางอุตสาหกรรม 2(1-3-4)
3315733 เทคนิคทางเภสัชเวทขั้นสูง 3(2-3-7)
3315808 การกำหนดโครงสร้างของสารธรรมชาติ 2(2-0-6)
3315809 อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร 2(2-0-6)
3315832 การประเมินคุณค่ายาสมุนไพรไทย 1 2(1-3-4)
3315835                   สรีรวิทยาพืชสมุนไพร  2(2-0-6)
3315836 เซลล์พันธุศาสตร์พืชสมุนไพร 2(2-0-6)

กลับสู่ด้านบน


คณาจารย์ในหลักสูตร

กลับสู่ด้านบน

 


การรับสมัคร (ดาวโหลดประกาศรับสมัคร)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

        1.     หลักสูตรแบบที่ 1 (รหัส 2173 : วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

1.1    สำเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และมีประสบการณ์ในการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง

1.2    คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.50

1.3    ผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

        2.     หลักสูตรแบบที่ 2

2.1    ผู้สำเร็จปริญญาโท (รหัส 2174 : รายวิชา และวิทยานิพนธ์)
สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า

2.2    ผู้สำเร็จปริญญาตรี (รหัส 2175 : รายวิชา และวิทยานิพนธ์)
สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต และมีผลการเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าระดับเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า

กลับสู่ด้านบน


ติดต่อ-สอบถาม

 ศ. ภก. ดร.กิตติศักดิ์  ลิขิตวิทยาวุฒิ  โทร. 0-2218-8360

 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8357

 Website: www.pharm.chula.ac.th

 Email: pcogpbot@pharm.chula.ac.th

 

กลับสู่ด้านบน