รายละเอียดหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คณาจารย์ในหลักสูตร การรับสมัคร ติดต่อ-สอบถาม

เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท 

(Master of Science in Pharmacy Program in Pharmacognosy)

​เป็นหลักสูตรที่มี 2 แผนการศึกษาให้เลือก คือ แบบวิทยานิพนธ์อย่างเดียว และ แบบรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยรายวิชาที่สอดรับกับเนื้อหาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) และแนวทางการวิจัยวิทยานิพนธ์ที่หลายหลายสาขาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สมุนไพรระดับนานาชาติ

กลับไปด้านบน


รายวิชาในหลักสูตร

 

รายวิชาบังคับ

 

3315730 สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้าน 3(2-3-7)
3315731 เภสัชเวททางคลินิก 2(1-3-4)
3315732 เภสัชเวททางอุตสาหกรรม 2(1-3-4)
3315851 สัมมนาเภสัชเวท 1 1(1-0-3)
3315852 สัมมนาเภสัชเวท 2 1(1-0-3)
3315854 สัมมนาเภสัชเวท 4 1(1-0-3)

 

รายวิชาเลือก
 
3307508  หลักการแพทย์แผนจีน 2(2-0-6)
3307509 พืชมีพิษ 2(2-0-6)
3311703 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงทดลองและสถิติ 2(2-0-6)
3311704  หลักการนำส่งยา 1 2(2-0-6)
3311710 นาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม 2(2-0-6)
3315703  เคมีอนุกรมวิธาน 2(1-3-4)
3315712 โครมาโทกราฟี 1 3(1-6-5)
3315713 สเตริโอเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 2(2-0-6)
3315716  น้ำมันระเหยและการประยุกต์ใช้สุคนธบำบัด      2(1-3-4)
3315717         เภสัชกรรมแผนไทย 2(1-3-4)
3315718 การวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพร  2(1-3-2)
3315720 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร 2 (2-0-4)
3315724 การสำรวจฤทธิ์ของยา 2 2(1-3-4)
3315725         ยาจากทะเล 2(2-0-6)
3315726 เทคนิคเพาะเนื้อเยื่อสำหรับพืชสมุนไพร 3(2-3-7)
3315727 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพร 3(2-3-7)
3315733 เทคนิคทางเภสัชเวทขั้นสูง 3(2-3-7)
3315808 การกำหนดโครงสร้างสารธรรมชาติ 2(2-0-6)
3315809 อนุกรมวิธานพืชสมุนไพร 2(2-0-6)

     กลับสู่ด้านบน


คณาจารย์ในหลักสูตร

กลับสู่ด้านบน


การรับสมัคร (ดาวโหลดประกาศรับสมัคร)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

        1.     หลักสูตรแบบที่ 1 (รหัส 2171 : วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

1.1    สำเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี และมีประสบการณ์การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไม่ต่ำกว่า 2 ปี  หรือ

1.2    สำเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เทียบเท่า

        2.     หลักสูตรแบบที่ 2  (รหัส 2172 : รายวิชา และวิทยานิพนธ์)

2.1    สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต 

กลับสู่ด้านบน


ติดต่อ-สอบถาม

 ผศ. ภก. สุรพงษ์ เก็งทอง  โทร.  0-2218-8353

 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-8357

 Website: www.pharm.chula.ac.th

 Email: pcogpbot@pharm.chula.ac.th

กลับสู่ด้านบน