านวิจัย

คณาจารย์

การสกัดแยกสารสำคัญจากธรรมชาติ

การออกแบบโครงสร้างยาด้วยเคมีคอมพิวเตอร์และกระบวนการเคมีกึ่งสังเคราะห์

การศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช

การพิสูจน์เอกลักษณ์พืชสมุนไพรด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล

การผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ในพืชและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ