หัวหน้าภาควิชา
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Sornkanok Vimolmangkang, Ph.D
เบอร์โทร: +662-218-8358
อีเมล: Sornkanok.v@pharm.chula.ac.th
เลขานุการคณะกรรมการบริหารภาควิชา
ชื่อ: อาจารย์ เภสัชกร ดร. ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม
ชื่ออังกฤษ: Chaisak Chansriniyom, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8347
อีเมล: chaisak.ch@chula.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชา
ชื่อ: ศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. กิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
ชื่ออังกฤษ: Professor Kittisak Likhitwitayawuid, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8360
อีเมล: kittisak.l@chula.ac.th
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Boonchoo Sritularak, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-2188356
อีเมล: boonchoo.sr@chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Wanchai De-Eknamkul, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8393
อีเมล: dwanchai@chula.ac.th, dwanchai@gmail.com
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. รุทธ์ สุทธิศรี
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Rutt Suttisri, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8353
อีเมล: rutt.s@pharm.chula.ac.th
ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง เภสัชกรหญิง ดร. สุชาดา สุขหร่อง
ชื่ออังกฤษ: Associate Professor Suchada Sukrong, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8281
อีเมล: suchada.su@chula.ac.th
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. ทักษิณา ชวนอาษา
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Taksina Chuanasa, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8362
อีเมล: taksina.c@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลเจริญ
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Waranyoo Phoolcharoen, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8359
อีเมล: phwaranyoo@gmail.com
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Witchuda Thanakijcharoenpath, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8350
อีเมล: Witchuda.T@chula.ac.th
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร วิเชียร จงบุญประเสริฐ
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Vichien Jongbunprasert
เบอร์โทร: +662-218-8441
อีเมล: vichien.j @chula.ac.th
ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกาญจน์ ชำนิ
ชื่ออังกฤษ: Assistant Professor Supakarn Chamni, Ph.D.
เบอร์โทร: +662-218-8664
อีเมล: supakarn.c@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: Assistant Professor
เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
ชื่อ: นางสุพจนา สิทธิกูล
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Supotchana Sitthigool
เบอร์โทร: +662-218-8353
อีเมล: spunnisa@hotmail.com
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
ชื่อ: นายชุติโชติ ปัทมดิลก
ชื่ออังกฤษ: Mr.Chutichot Pattamadilok
เบอร์โทร: +662-218-8355
อีเมล: chutichot.m@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
ชื่อ: นางสาววรกร วิวัชรากรกุล
ชื่ออังกฤษ: Miss Worakorn Wiwatcharakornkul
เบอร์โทร: +662-218-8357
อีเมล: worakorn.ww@gmail.com
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
ชื่อ: นางนิรักฆพรญ์ สุระเดช
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Nirukkaporn Suradesh
เบอร์โทร: +662-218-8357
อีเมล: jum25nirakka@gmail.com
ตำแหน่ง: ธุรการ
ชื่อ: นางประไพ อุ่นวรรณธรรม
ชื่ออังกฤษ: Mrs. Prapai Aunwannatham
เบอร์โทร: +662-218-8355
อีเมล:
ตำแหน่ง: คนงานห้องทดลอง