สัมมนาเรื่อง Lignan Chemistry: Synthetic approaches to lignans by application of asymmetric aziridination reaction

เรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง Lignan Chemistry: Synthetic approaches to lignans by application of asymmetric aziridination reaction โดย Prof. Tsutomu Ishikawa จากมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 - 15:00 น. ณ ห้องประชุมนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย