ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02-218-8386 ถึง 90 , 02-218-8327  โทรสาร. 02-218-8391 , 02-218-8336