ขั้นตอนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 - กรอกแบบฟอร์ม GSAP  ส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน 1 เดือน ก่อนสอบโครงร่างฯ นิสิตต้องปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องสอบโครงร่าง  ทุกขั้นตอน
 - นิสิตต้องขอ CV กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (พร้อมที่อยู่ ตำแหน่งหัวหน้างานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
 - ส่งแบบฟอร์ม GSAP และ CV กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กับเจ้าหน้าหลักสูตรฯ เพื่อตรวจสอบ ส่งทาง e- mail :suchanun.p@pharm.chula.ac.th
 - เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ นำฟอร์ม GSAP  เสนอประธานหลักสูตรฯ นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เพื่อแต่งตั้งกรรมการสอบ
- เจ้าหน้าหลักสูตรฯ แจ้งผลหัวข้อโครงร่างที่ผ่านกรรมการหลักสูตร พร้อมแต่งตั้งกรรมการสอบให้นิสิตทราบ พร้อมแบบฟอร์ม FM 07-QP02-02 Form GS. 4A ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้นิสิต
 
- นิสิตนัดวันสอบกับกรรมการทุกท่านให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  เพื่อทำการออกจดหมายเชิญกรรมการสอบ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 - นิสิตรับจดหมายเชิญกรรมการสอบกับเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
- นิสิตจัดทำโครงร่างบทที่ 1 - 3 และอ้างอิง ตัวอย่างการเขียน พร้อมส่งตรวจสอบ Turnitin ได้ที่
 - นิสิตนำจดหมายเชิญกรรมการสอบโครงร่าง พร้อมโครงร่างบทที่ 1 - 3 และอ้างอิง ส่งให้กรรมการสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 -15 วัน ก่อนสอบ
 
 
 
การสอบโครงร่างฯเสร็จแล้ว จะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ ต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 60 วัน หลังจากกรรมการบริหารคณะอนุมัติ (ทั้งนี้กรรมการบริหารคณะรอผลจริยธรรมด้วย) หมายถึง กรรมการคณะจะไม่อนุมัติ หากจริยธรรมยังไม่ผ่าน