ขั้นตอนสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำและส่งฟอร์ม Form GSAP  ส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน 1 เดือน ก่อนสอบโครงร่างฯ 

 

 1. นิสิตปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องสอบโครงร่าง  ทุกขั้นตอน
 2. ขอ CV กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 3. ส่งแบบฟอร์ม GSAP และ CV กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กับเจ้าหน้าหลักสูตรฯ เพื่อตรวจสอบ ส่งทาง e- mail :suchanun.p@pharm.chula.ac.th
 4. เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ นำฟอร์ม GSAP  เสนอประธานหลักสูตรฯ นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  เพื่อแต่งตั้งกรรมการสอบ
 5. เจ้าหน้าที่แจ้งผลหัวข้อโครงร่างที่ผ่านกรรมการหลักสูตร พร้อมแต่งตั้งกรรมการสอบให้นิสิตทราบ

ขั้นตอนที่ 2 ต้องกรอกแบบฟอร์ม FM 07-QP02-02 Form GS. 4A ขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 1. นิสิตนัดวันสอบกับกรรมการทุกท่านให้เรียบร้อย
 2. ได้วันที่จะสอบแจ้งให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  เพื่อออกจดหมายเชิญกรรมการสอบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นิสิตต้องขอที่อยู่ ตำแหน่งหัวหน้างานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แจ้งให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรทราบ
 3. รับจดหมายเชิญกรรมการสอบกับเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ
 4. นำจดหมายเชิญสอบส่งให้กรรมการสอบ พร้อมโครงร่างบทที่  1 - 3 และ อ้างอิง ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 -15 วัน ก่อนสอบ

ขั้นตอนที่ 3 ​หลังจากสอบโครงร่างฯ เสร็จแล้ว

 • นิสิตอาจมีการปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง ทั้งเนื้อหาและแบบฟอร์ม เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้ยื่น FM 07-QP02-02 Form GS. 4A และตัวโครงร่าง ส่งให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมหลักสูตรขอมติอนุมัติ  
 • มติกรรมการบริหารหลักสูตรฯอนุมัติเรียบร้อย เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จะดำเนินการส่งโครงร่างพร้อมมติกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้กับหน่วยบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

สิ่งที่นิสิตต้องทำพร้อมกันในขณะที่สอบโครงร่างเสร็จคือ ขอจริยธรรม ให้นิสิตติดต่อโดยตรงกับ ฝ่ายวิจัย คุณพัชรินทร์ โทร. 02-218-8257

 

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากเจ้าหน้าที่หลักสูตรส่งโครงร่างฯ ให้หน่วยบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

 1. หน่วยบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
 • นำเข้าที่ประชุมบัณฑิตศึกษาฯ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้ง
 • หน่วยบัณฑิตศึกษาฯ จะนำส่งโครงร่างคืนกลับมา เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ จะติดต่อนิสิตเพื่อแก้ไขโครงร่าง โดยนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเซ็นต์ชื่อกำกับที่มีการแก้ใขทุกจุดด้วยตนเอง 
 • นิสิตนำโครงร่างที่แก้ไขกลับมาให้เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ เพื่อให้ประธานหลักสูตรฯ ลงนาม  
 • เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ ส่งโครงร่างที่แก้ไข กลับไปยังบัณฑิตศึกษาของคณะฯ อีกครั้ง
 • เจ้าหน้าบัณฑิตศึกษานำโครงร่างที่มีการแก้ไข นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อประกาศหัวข้อโครงร่าง

 

การสอบโครงร่างฯเสร็จแล้ว จะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ ต้องมีระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 60 วัน หลังจากกรรมการบริหารคณะอนุมัติ (ทั้งนี้กรรมการบริหารคณะรอผลจริยธรรมด้วย) หมายถึง กรรมการคณะจะไม่อนุมัติ หากจริยธรรมยังไม่ผ่าน