นิสิตที่จบในภาคการศึกษา 2559

1 จบต้น 59 507 71170 33 นางสาว ชุติมา จามีกรกุล chootima.j@hotmail.com
2 จบปลาย59 537 71057 33 นาย ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์ pramon76@hotmail.com
3 จบปลาย59 537 71086 33 นางสาว อรภรณ์ สวนชัง oraims@hotmail.com
4 จบปลาย59 547 65524 33 นางสาว รัศพรรณ พฤกษะริตานนท์ ratsapan@gmail.com
5 จบต้น 60 557 65554 33 นาย สุจินต์ นิทัศน์ปกรณ์ Sujinnitadpakorn2012@gmail.com
6 จบปลาย 60 567 65526 33 นางสาว ชามิภา ภาณุดุลกิตติ tug_chamipa@hotmail.com