นิสิตที่จบในภาคการศึกษา 2559

1 จบต้น 59 507 71170 33 นางสาว ชุติมา จามีกรกุล chootima.j@hotmail.com
2 จบปลาย59 537 71057 33 นาย ประมณฑ์ วิวัฒนากุลวาณิชย์ pramon76@hotmail.com
3 จบปลาย59 537 71086 33 นางสาว อรภรณ์ สวนชัง oraims@hotmail.com
4 จบปลาย59 547 65524 33 นางสาว รัศพรรณ พฤกษะริตานนท์ ratsapan@gmail.com