นิสิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ)

1 รอตีพิมพ์  577 63519 33 Miss Chilmia Fatiha chilmianf@gmail.com
2   587 63510 33 นางสาว ปิยะนาถ  เชื้อนาค indee_indy@msn.com
3   597 63510 33 นางสาว นิสิตา จิรวุฒิกรกุล koly_kan_yahoo@hotmail.com
4   597 63527 33 นางสาว ปุณยวีร์ ลักษมีเศรษฐ์ poonyawee.luk@gmail.com
5   607 63521 33 นาย ฉันทวัฒน์  ปฏิกรณ์ chanthawat.p@gmail.com
6   607 63515 33 นางสาว ธนิศา  ทาทอง thanimean@gmail.com
7   607 63544 33 นางสาว ละวิน นายอิน อีเย mimisawmms@gmail.com
8   607 63538 33 นางสาว มยา  พาน ธาซิน myacho198278@gmail.com