นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ) 

1 รอตีพิมพ์ 487 71036 33 นางสาว วรรณา ตั้งภักดีรัตน์ wannatang@yahoo.com
2 รอตีพิมพ์ 507 71163 33 นางสาว จารุณี กฤษณพันธ์ charunee@fda.moph.go.th,
charuneekrisa@yahoo.com
3 รอตีพิมพ์  537 71070 33 นางสาว พรสรวง เสรีกุล jossaerekul@hotmail.com
4   547 65547 33 นางสาว สรัญญา อดิเรกถาวร karung_krung@live.com,
karung0w0@gmail.com
5   557 65519 33 นาย กิติยศ  ยศสมบัติ y.kitiyot@gmail.com
6 รอตีพิมพ์ 557 65548 33 นาย ตุลาการ นาคพันธ์ wayupat@yahoo.com
7   557 65583 33 นาย ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์ panuwat@eau.ac.th
pensawangwat@yahoo.com
9   567 65555 33 นางสาว สุรางคณา พึ่งรุ่ง surangkanapu@gmail.com
10   577 65510 33 นางสาว ดารารัตน์ สำเร็จวิทย์ dararat.samretwit@gmail.com
11   577 65527 33 นางสาว วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน galadriel315@gmail.com
12   587 65511 33 นางสาว จิรัญญา  อัสนี jassanee1981@gmail.com
13   587 65528 33 นาย ชวลิต  ร่มเย็น yamiace.cr@gmail.com
14   587 65534 33 นางสาว ณัฏฐณิชชา  กุลธนชัยโรจน์ nattanichcha@buu.ac.th
15   587 65540 33 นาย นีรนาท  โพธิยานนท์ nipponsakura@hotmail.com
16   587 65563 33 นางสาว วนิชา  สุประดิษฐอาภรณ์ wanichas@hotmail.com
17   587 65586 33 นาง วัจนา ตั้งความเพียร wachana.su@gmail.com
18   597 65529 33 นางสาว นิสิตตรา พลโคตร nisittra.p@rsu.ac.th
19   597 65535 33 Mrs. Loan Thi Mai Nguyen ntmloan@hpmu.edu.vn
20   607 65530 33 นางสาว ไพรินทร์   ทรัพย์ส่งเสริม pirinsss@hotmail.com