หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ)

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรแบบ ก.1 (รหัส 2436   : วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
หลักสูตรแบบ​ ก.2  (รหัส 2437  : รายวิชา และวิทยานิพนธ์)
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต  หรือเทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจากสถาบัน อุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย  หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) รับรอง
2.คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450 หรือคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 หรือคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
3.คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 
     สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนนรายวิชา (Transcript)  ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครมาด้วย
 
กำหนดรับสมัคร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
รายการ
วันและเวลา
สถานที่
รับสมัคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่ 15 มีนาคม 2560 
ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ภายในเดือน เมษายน 2560
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับได้ประมาณ   5   คน
กำหนดการรับสมัคร : จันทร์ ถึง  ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เรื่อง
การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
 (ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ที่ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารภายในวันสอบสัมภาษณ์)
 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  : ผศ.ภญ.ดร. ร.ต.ท.หญิง ภูรี อนันตโชติ
เวลา 9.00-16.00 น.  ณ ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร  โทร. 0-2218-8335   โทรสาร. 0-2218-8336
e-mail :puree.a@chula.ac.th, tigpuree@gmail.com  หรือ Website :   http://www.pharm.chula.ac.th
รายละเอียดค่าใช้จ่าย      
                                                                                       นิสิตไทย                         นิสิตต่างชาติ
1. ค่าใบสมัคร                                                                                -                                               -       บาท
2.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา                                          1,000                                            1,000    บาท 
3. ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ                                              31,000                                          86,500    บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ                              40,000                                          90,000    บาท 
 
หมายเหตุ
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 1,000 บาท (โอนเงินเข้า บัญชี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 174-2-00967-1 ธ.ทหารไทย สาขาสยามสแควร์) ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail :suchanun.p@pharm.chula.ac.th
  • ให้เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อ เป้าหมายในอนาคต โดยใช้ Font: Time New Roman ขนาด 12 เว้น 1.5 บรรทัด ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ส่งเข้าที่ e-mail: tigpuree@gmail.com และ suchanun.p@pharm.chula.ac.th