หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ)

ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต

หลักสูตรแบบ 1.1 (รหัส 2438   : วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
หลักสูตรแบบ​ 2.1  (รหัส 2440  : รายวิชา และวิทยานิพนธ์)
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
            1. สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย  หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และได้รับเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเท่า
            2.คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 525 หรือคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 67 หรือ หรือคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
            3.คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 
 

ผู้สำเร็จปริญญาปริญญาบัณฑิต

หลักสูตรแบบ 1.2 (รหัส 2439 : วิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
หลักสูตรแบบ​ 2.2  (รหัส 2441: รายวิชา และวิทยานิพนธ์)
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
            1.สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย  หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และได้รับเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเท่า
            2.คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 525 หรือคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 67 หรือ หรือคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
            3.คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 
          สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
 
 
กำหนดรับสมัคร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
รายการ
วันและเวลา
สถานที่
รับสมัคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560-วันที่ 15 มีนาคม 2560 
ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ภายในเดือน เมษายน 2560
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับได้ประมาณ   5   คน
กำหนดการรับสมัคร : จันทร์ ถึง  ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ เรื่อง
การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
 (ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)  ที่ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารภายในวันสอบสัมภาษณ์)
 
หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  : ผศ.ภญ.ดร. ร.ต.ท.หญิง ภูรี อนันตโชติ
เวลา 9.00-16.00 น.  ณ ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร  โทร. 0-2218-8335   โทรสาร. 0-2218-8336
e-mail :puree.a@chula.ac.th, tigpuree@gmail.com  หรือ Website :   http://www.pharm.chula.ac.th

รายละเอียดค่าใช้จ่าย      

                                                                                                   นิสิตไทย                                   นิสิตต่างชาติ
1. ค่าใบสมัคร                                                                                      -                                               -       บาท
2.  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา                                                 1,000                                      1,000   บาท 
3. ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ                                                      31,000                                    86,500    บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ                                    40,000                                   90,000    บาท 
 
หมายเหตุ
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา 1,000 บาท (โอนเงินเข้า บัญชี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่บัญชี 174-2-00967-1 ธ.ทหารไทย สาขาสยามสแควร์) ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail :suchanun.p@pharm.chula.ac.th
  • ให้เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อ เป้าหมายในอนาคต โดยใช้ Font: Time New Roman ขนาด 12 เว้น 1.5 บรรทัด ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ส่งเข้าที่ e-mail: tigpuree@gmail.com และ suchanun.p@pharm.chula.ac.th