วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in Social and Administrative Pharmacy
(International Program)

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเป็นสาขาที่มีลักษณะบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเภสัชกรรม  กับ พฤติกรรมสุขภาพ  การบริหารจัดการระบบยา  ระบบสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภค  จริยธรรมในวงการสุขภาพ  การบริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาและสุขภาพ  เพื่อให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงสหวิทยาการ  อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และเป็นระบบ
  • เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติ
  • เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบยา การใช้ยา การแก้ปัญหาด้านยาและสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงสร้างหลักสูตร
 
สำหรับผู้สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต
แบบ 1.1  (รหัสหลักสูตร 2438)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                                     60          หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                                               60          หน่วยกิต
 
แบบ 2.1 (รหัสหลักสูตร 2440)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                                     60          หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                                                               12          หน่วยกิต
                                        รายวิชาบังคับ                                                               5           หน่วยกิต
  รายวิชาเลือก                                                                7           หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                                               48           หน่วยกิต
 
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิต
แบบ 1.2  (รหัสหลักสูตร 2439)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                             72      หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                                               72          หน่วยกิต
แบบ 2.2 (รหัสหลักสูตร 2441)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                             72      หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                                                              24           หน่วยกิต
                                                รายวิชาบังคับ                                                               13           หน่วยกิต
                   รายวิชาเลือก                                                                 11           หน่วยกิต
                     จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                                             48           หน่วยกิต
 
รายวิชา
รายวิชาบังคับ แบบ 2.1 (รหัสหลักสูตร 2440)                                                 5   หน่วยกิต
3313701   การวิเคราะห์ระบบยา                                                                                                            2(2-0-6)
                 Drug System Analysis
3313705   สถิติประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร 2                                                                      3(3-0-9)
                 Applied Statistics in Social and Administrative Pharmacy II
 
ายวิชาเลือก แบบ 2.1 (รหัสหลักสูตร 2440)                                                 7   หน่วยกิต
3313706    ระบาดวิทยาทางยา                                                                                                             2(2-0-6)
                  Pharmacoepidemiology
3313707    ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร                                                                        2(0-6-2)
                 Special Problems in Social and Administrative Pharmacy
3313708   การใช้ยาที่เหมาะสม                                                                                                             2(1-3-4)
                 Rational Drug Use
3313709   เศรษฐศาสตร์ทางยา                                                                                                           3(3-0-9)
                 Pharmaceutical Economics
3313710   การบริหารงานบริการเภสัชกรรม                                                                                              2(1-3-4)
                Management of Pharmacy Services                                 
3313711    เทคนิคการตัดสินใจด้านนโยบายและการบริหารเภสัชกรรม                                                         3(3-0-9)
                Techniques for Pharmaceutical Policy and Management Decision   
3313712    ระบบการควบคุมยาเปรียบเทียบ                                                                                             2(1-3-4)
                        Comparative Drug Regulatory Systems                
3313713    การคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                                            2(1-3-4)
                        Consumer Protection                                         
3313714     มานุษยวิทยาทางยาและสุขภาพ                                                                                           3(3-0-9)
                        Pharmacy and Health Anthropology                                
3313715    การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชกรรม                                                                     2(1-3-4)
                        Pharmacy Information Management                                
3313716    การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชกรรมขั้นสูง                                                             2(1-3-4)
                        Advanced Pharmacy Information Management
3313717    เอกัตศึกษา 1                                                                                                                      1(0-0-4)
                        Individual Study I
3313718    เอกัตศึกษา 2                                                                                                                     2(0-0-8)
                        Individual Study II
3313719    เอกัตศึกษา 3                                                                                                                   3(0-0-12)
                        Individual Study III
3313720    เภสัชเศรษฐศาสตร์                                                                                                            3(3-0-9)
                        Pharmacoeconomics
3313721    ระบบประกันสุขภาพ                                                                                                            3(3-0-9)
                        Health Insurance Systems
3313722    นโยบายด้านยาและการวางแผน                                                                                            3(3-0-9)
                        Pharmaceutical Policy and Planning
3313723    วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและสุขภาพ                                                              2(2-0-6)
                        Qualitative Methods in Health Care and Social Pharmacy Research
 

รายวิชาบังคับ แบบ 2.2 (รหัสหลักสูตร 2441)                                                13   หน่วยกิต

3313701           การวิเคราะห์ระบบยา                                                                                                    2(2-0-6)
                        Drug System Analysis                                        
3313702           พฤติกรรมการใช้ยา                                                                                                      2(2-0-6)
                        Drug Use Behavior                                                        
3313703           วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร                                                                         3(3-0-9)
                        Research Method in Social and Administrative Pharmacy
 3313704          สถิติประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร I                                                              3(3-0-9)
                        Applied Statistics in Social and Administrative Pharmacy I
3313705          สถิติประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร 2                                                               3(3-0-9)
                        Applied Statistics in Social and Administrative Pharmacy II
 

รายวิชาเลือก แบบ 2.2 (รหัสหลักสูตร 2441)                                                   11  หน่วยกิต

3313706            ระบาดวิทยาทางยา                                                                                                     2(2-0-6)
                        Pharmacoepidemiology
3313707            ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร                                                                2(0-6-2)
                        Special Problems in Social and Administrative Pharmacy
3313708            การใช้ยาที่เหมาะสม                                                                                                    2(1-3-4)
                        Rational Drug Use
3313709            เศรษฐศาสตร์ทางยา                                                                                                  3(3-0-9)
                        Pharmaceutical Economics
3313710            การบริหารงานบริการเภสัชกรรม                                                                                     2(1-3-4)
                        Management of Pharmacy Services                                 
3313711            เทคนิคการตัดสินใจด้านนโยบายและการบริหารเภสัชกรรม                                                 3(3-0-9)
                        Techniques for Pharmaceutical Policy and Management Decision   
3313712            ระบบการควบคุมยาเปรียบเทียบ                                                                                     2(1-3-4)
                        Comparative Drug Regulatory Systems                
3313713            การคุ้มครองผู้บริโภค                                                                                                    2(1-3-4)
                        Consumer Protection                                         
3313714            มานุษยวิทยาทางยาและสุขภาพ                                                                                    3(3-0-9)
                        Pharmacy and Health Anthropology                                
3313715            การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชกรรม                                                             2(1-3-4)
                        Pharmacy Information Management                                
3313716            การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชกรรมขั้นสูง                                                     2(1-3-4)
                        Advanced Pharmacy Information Management
3313717            เอกัตศึกษา 1                                                                                                              1(0-0-4)
                        Individual Study I
3313718            เอกัตศึกษา 2                                                                                                             2(0-0-8)
                        Individual Study II
3313719            เอกัตศึกษา 3                                                                                                           3(0-0-12)
                        Individual Study III
3313720            เภสัชเศรษฐศาสตร์                                                                                                    3(3-0-9)
                        Pharmacoeconomics
3313721            ระบบประกันสุขภาพ                                                                                                    3(3-0-9)
                        Health Insurance Systems
3313722            นโยบายด้านยาและการวางแผน                                                                                    3(3-0-9)
                        Pharmaceutical Policy and Planning
3313723            วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและสุขภาพ                                                      2(2-0-6)
                        Qualitative Methods in Health Care and Social Pharmacy Research
 
            นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร