วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ)
Master of Science Program in Social and Administrative Pharmacy (International Program)

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเป็นสาขาที่มีลักษณะบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเภสัชกรรม  กับ พฤติกรรมสุขภาพ  การบริหารจัดการระบบยา  ระบบสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภค  จริยธรรมในวงการสุขภาพ  การบริหารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาและสุขภาพ  เพื่อให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เชิงสหวิทยาการ  อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และเป็นระบบ
  • เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับชาติ
  • เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบยา การใช้ยา การแก้ปัญหาด้านยาและสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 (รหัสหลักสูตร 2436)
         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                                  36     หน่วยกิต
         จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                                                             36      หน่วยกิต
       
แผน ก แบบ ก 2 (รหัสหลักสูตร 2437)
         จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                                 36     หน่วยกิต
         จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                                                            18      หน่วยกิต
        
         จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                                                                           18      หน่วยกิต
                รายวิชาบังคับ                                                                     10      หน่วยกิต
                รายวิชาเลือก                                                                       8       หน่วยกิต

หมายเหตุ

  1. นิสิตทุกคนที่เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3313731 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร 1 (Seminar in Social and Administrative Pharmacy I) 3313732 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร 2 (Seminar in Social and Administrative Pharmacy II)โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U
  2. นิสิตอาจต้องเรียนรายวิชาที่จำเป็นต่องานวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร​ายวิชา
รายวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 (รหัสหลักสูตร 2437)                             10  หน่วยกิต
3313701  การวิเคราะห์ระบบยา                                                                               2(2-0-6)
                        Drug System Analysis                                      
3313702  พฤติกรรมการใช้ยา                                                                                 2(2-0-6)
                        Drug Use Behavior                                                        
3313703 วิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร                                                          3(3-0-9)
                         Research Method in Social and Administrative Pharmacy
 3313704  สถิติประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร 1                                              3(3-0-9)
                         Applied Statistics in Social and Administrative Pharmacy I
 
ายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก2  (รหัสหลักสูตร 2437)                                     8  หน่วยกิต
3313705  สถิติประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร 2                                               3(3-0-9)
                        Applied Statistics in Social and Administrative Pharmacy II
3313706  ระบาดวิทยาทางยา                                                                                 2(2-0-6)
                        Pharmacoepidemiology
3313707 ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร                                                   2(0-6-2)
                        Special Problems in Social and Administrative Pharmacy
3313708  การใช้ยาที่เหมาะสม                                                                                2(1-3-4)
                        Rational Drug Use
3313709  เศรษฐศาสตร์ทางยา                                                                               3(3-0-9)
                        Pharmacentical Economics
3313710  การบริหารงานบริการเภสัชกรรม                                                                   2(1-3-4)
                        Management of Pharmacy Services                                 
3313711  เทคนิคการตัดสินใจด้านนโยบายและการบริหารเภสัชกรรม                                     3(3-0-9)
                        Techniques for Pharmaceutical Policy and Management Decision
3313712  ระบบการควบคุมยาเปรียบเทียบ                                                                   2(1-3-4)
                        Comparative Drug Regulatory Systems                
3313713  การคุ้มครองผู้บริโภค                                                                               2(1-3-4)
                         Consumer Protection                                         
3313714  มานุษยวิทยาทางยาและสุขภาพ                                                                  3(3-0-9)
                        Pharmacy and Health Anthropology                                
3313715  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชกรรม                                               2(1-3-4)
                        Pharmacy Information Management                    
3313716  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชกรรมขั้นสูง                                        2(1-3-4)
                        Advanced Pharmacy Information Management
3313717  เอกัตศึกษา 1                                                                                       1(0-0-4)
                        Individual Study I
3313718  เอกัตศึกษา 2                                                                                       2(0-0-8)
                        Individual Study II
3313719  เอกัตศึกษา 3                                                                                     3(0-0-12)
                        Individual Study III
3313720  เภสัชเศรษฐศาสตร์                                                                                3(3-0-9)
                        Pharmacoeconomics
3313721  ระบบประกันสุขภาพ                                                                               3(3-0-9)
                        Health Insurance Systems
3313722 นโยบายด้านยาและการวางแผน                                                                   3(3-0-9)
                       Pharmaceutical Policy and Planning
3313723 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้านเภสัชศาสตร์สังคมและสุขภาพ                                          2(2-0-6)
                       Qualitative Methods in Health Care and Social Pharmacy Research
 
 นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
วิทยานิพนธ์
 
แผน ก แบบ ก 1 (รหัสหลักสูตร 2436)
3313816  วิทยานิพนธ์                                                                      36        หน่วยกิต
     Thesis
          แผน ก แบบ ก 2 (รหัสหลักสูตร 2437)
3313813  วิทยานิพนธ์                                                                      18        หน่วยกิต
     Thesis